خطا
  • قالبی برای نمایش موجود نیست . لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید

صفحه اصلی

محتوا - موبایل

در من هنوز...
سال شصت و چهار به طور اتفاقی مختار مرادی را در خرمشهر  دیدم که در میدانی ،اسلحه در دست نگهبانی می داد و صندلی اش حلب خالی روغن پر از خاک بود. من آن روز ها در طلحه درس  می دادم و به همین خاطر اسم هم را شنیده بودیم.
و فقط یک بار،آن هم همان شب یکدیگر را دیدیم تا اینکه سال هشتاد و هشت به خرمشهر رفتم و خاطره آن شب بود که این شعر آمد.
 
 
 
 به شهید مختار مرادی
به یاد شبی تا دیر گاه در میدان های زخمی خرمشهر
 
 
در من هنوز
طرحی می شکوفد
تو بر جاده ی بلند فانوسقه ات
هنوز خون
 
مثل جراح
رگ های تلفن را پیوند می زدی
زیر سقف شب
 
ما بودیم و خمپاره های مسافر
دیوی 
آن سوی آب موشک تلف می کرد و 
مسلسل هامان به غشغشه می افتاد
لابلای بیشه
 
شب بود 
خستگی خوابیده بود
تو بودی و
گلوی سبز تری بود خرمشهر
 
محمد غلامی
خرمشهر،فروردین هشتاد و هشت
حرف حساب ؛ نامه ای از من برای ما
جهان در مسیر توسعه و تکامل همواره از الگوهایی مشخص پیروی می کند. الگوهایی مشابه و متفاوت.مشابه از آن جهت که تمامی این الگوها هدفی یکسان را دنبال کرده اندو دورنمایی واحد داشته اند ،اگر چه همیشه به این هدف نرسیده اند.و متفاوت از این رو که فرهنگ ها ،زبان ها و افکار مختلف رنگ و لعابی متمایز به هر یک از این الگوها بخشیده است.
عکس های دیدنی از طبیعت زیبای بوشکان

پرواز زنبور و پروانه بر روی گل ، درختان کنار بارور ، علف های کوچک در میان تخته سنگ ها ، سقوط برگ ها بدون هیچ گونه نسبتی با زندگی انسان و لذت یافتن دمبل در زیر خاک ! طبیعت بوشکان چه زیباست !

Has no article!